Социална отговорност

 

>> Етичен кодекс на Бизнес инициативата за социално съгласие ( БИСС )

>> Fair for Life – Social & Fair Trade Programme

 

 

 

Фондация "ЛЕВА"

 

    Основната идея за създаването през 2008 г. на фондация „ЛЕВА” е вдъхновена от желанието на "Винекс Славянци" да промени статуквото в региона и да подпомогне за неговото развитие с "мъдрост, търпение и позитивизъм за бъдещето". На тази идея е  подчинен и изборът на име на фондацията – "ЛЕВА" (от шведски – "живот", от старобългарски – "лъвове"). Фондацията е създадена със съдействието на бизнес партньорът „Герц Винимпорт” на "Винекс Славянци" от Швеция. До момента фондацията се финансира единствено от продажбите на вината с марка „ЛЕВА”, които са добре познати и предпочитани на българският и шведският пазар. Общо 50 000 лева годишно от продажбите се връщат, за да се изразходват за проектите на фондацията. 

    От 2008 г. насам, фондацията осъществява общественополезна дейност под формата на финансиране на образователни, културни, спортни и други подобни мероприятия на етническите малцинства на територията на община Сунгурларе, както и на териториите на други общини, дарения за  образование и здравеопазване на социално слаби граждани, финансиране на правна помощ за лица с малцинствен произход и въобще такива дейности, които са насочени към постигане на целите на фондацията:

   1. Развитието и утвърждаването на традиционните духовни и културни ценности на малцинствените етнически групи на територията на Община Сунгурларе.

  2. Подпомагането на социалната интеграция и личностната реализация на граждани с малцинствен етнически произход.

    

     През годините фондация „ЛЕВА” отпуска стипендии за деца от ромски произход със среден успех Добър 4,50 или по-висок, а за деца от начален курс на обучение за всички деца, които посещават учебното заведение. Тези стипендии се дават на деца от селата Славянци и Чубра, тъй като те посещават училището в Сунгурларе. Всеки ден пътуват и поради финансови причини голяма част от хората не биха изпращали децата си на училище.Други стипендии се дават на деца с 1 родител или без родител. Те са т.нар. социални стипендии. Целта е тези деца да бъдат финансово подпомогнати и да ходят редовно на училище.

     За децата, които посещават детските градини в Славянци, Чубра и Сунгурларе, се предоставя 2/3 от месечната такса за посещение с цел да се подпомогнат родителите, да се запазят броя на групите и респективно работните места в учебното заведение и за да се подготвят децата максимално добре за училище. Всичко това има за цел тяхната успешна бъдеща интеграция в обществото.

     Отпускат се също така стипендии на ученици и студенти, които продължават образованието си в по-големите градове.

 

 

 

 

Етичен кодекс на Бизнес инициативата за социално съгласие ( БИСС )

 

    През  2013 г. и 2014 г.  „Винекс Славянци” АД  беше успешно одитирана от английската компания  “UL VS Ltd.”  по поръчка на шведският винен монопол  „Systembolaget AB” за внедряването на социалните и екологични стандарти, изложени в Етичния кодекс на Бизнес инициативата за социално съгласие ( БИСС ). BSCI (БИСС) e европейска система за социално наблюдение за етично обезпечаване създадена от намиращата се в Брюксел Чуждестранна Търговска Асоциация (FTA). BSCI системата се основава на трудовите стандарти на ILO (Международна организация на труда) и подкрепя постоянното подобряване на социалното представяне на доставчиците. В съответствие  с конвенциите на МОТ, Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, конвенциите на ООН  за правата на децата и отстраняването на всички форми на дискриминация на жените, Глобалния договор на ООН и Насоките на ОИСР за мултинационални компании и други международно признати споразумения, Етичният кодекс на БИСС има за цел да постигне съответствие с определени социални и екологични стандарти.  С подписването на Етичния кодекс на БИСС компаниите, в рамките на обхвата си на влияние, се ангажират да внедрят социалните и екологичните стандарти, изложени в този Кодекс и да предприемат съответни мерки в рамките на фирмената си политика за изпълнението и въвеждането им. Компаниите също така трябва да гарантират спазването на Етичния кодекс и от страна на своите подизпълнители, които участват в производствените процеси, свързани с производството на крайния продукт, реализиран от името на членовете на БИСС. Одите от трета страна са един от механизмите за подобряване на социалните стандарти, но ключът към истински и устойчиво подобряване действа в партньорство с доставчиците. БИСС има за цел да възнагради готовността на доставчиците да си сътрудничат.

    В рамките на обхвата на възможностите за действия и предприемането на подходящи мерки, компаниите трябва да насочат своето развитие към изпълнение на следните критерии:

 

        - Съответстие с законовите разпоредби.

        - Свобода на сдружаване и право на колективно договаряне.

        - Забрана за дискриминация.

        - Трудово възнаграждение.

        - Работно време.

        - Безопасност и здраве на работното място.

        - Забрана на детския труд.

        - Забрана за принудителен, задължителен труд и дисциплинарни мерки.

        - Въпроси, свързани с околната среда и безопасността.

        - Системи за управление.

 

За повече информация  http://www.bsci-intl.org/resources/code-of-conduct.

 

 

 

Fair for Life – Social & Fair Trade Programme

 

„Винекс Славянци” АД е първият винопроизводител в Европа и България, който се сертифицира по програмата Fair for Life – Social & Fair Trade Programme  на 17.07.2014  от “ECOCERT IMOswiss AG". Сертификацията гарантира, че правата на работниците и служителите  се спазват по време на всички етапи на производство и че работниците и служителите имат достойни,  справедливи и безопасни условия на труд. „Винекс Славянци” АД има дългосрочна стратегия за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие. Дружеството отчита своето влияние за насърчаването на етичното потребление чрез приемане на Fair Trade политика и по този начин подпомага функционирането на FFLSFTCP концепцията. За повече информация относно “ECOCERT IMOswiss AG" и Fair for Life – Social & Fair Trade Programme може да  посетите  следните уеб сайтове www.ecocert-imo.ch и www.fairforlife.org .

            Fair for Life – Social & Fair Trade (социална и справедлива търговия) е концепция, начин на правене на бизнес, опазване на околната среда и ценностна система на стотици хиляди хора по целия свят. Този сертификат гарантира на потребителите на продуктите на справедливата търговия, че покупката им допринася за справедливото икономическо и социално развитие, особено за развитието на обществото, обучения, инфраструктура и проекти за опазване на околната среда. Справедливата търговия е част от търговска мрежа, която се стреми да постигне по-голяма справедливост в международната търговия на основата на диалог, прозрачност и уважение. Чрез тази система се допринася за социалното и икономическото развитие, както на производителите, така и за работниците.  Философията е, че всички по веригата на доставка, от производителите до потребителите,  не са ощетени. За работниците, това означава, че  се третират с достойнство и уважение, с платени  заплати, имат сигурност и безопасност на работното място и се спазват човешките им права. Те от своя страна да осигуряват добър живот за своите семейства, което въздейства положително върху обществото, в което живеят.       Сертификата се издава от независима компания - трета страна, след проверка от независими одитори  за социалната отговорност, справедливата търговия и мерките за опазването на околната среда на сертифициращата се компания. „Винекс Славянци” АД включва наличието на Fair Trade продукти в рамките на процеса на тяхното одобрение за търговия  във всички бъдещи споразумения с партньори и контрагенти. Участие в провеждането на  Fair Trade политиката имат работниците на „Винекс Славянци” АД, като тази политика, отчита отделяне и споделяне на разходи за подобряване на условията на труд, както и за постигане на справедлива социална ориентирана търговия и дейности в общността. Fair Trade продуктите са достъпни и тяхната цена се определя спрямо политиката на ценообразуване, при отчитане на разходи за социални дейности и проекти. Част от средствата, които са добавък върху цената на продукта се връщат обратно в Premium фонд с отделна банкова сметка. Избран комитет от работниците, заедно с тях  решава как да се използва социалната премия единствено за постигане на социално значими и отговорни проекти сред работниците и общността.    Тази програма  гарантира, че продуктите, които са сертифицирани са строго одитирани според справедливите стандарти на търговия.

 

 

 


  • "Fair Trade" политика на "Винекс Славянци" АД - 3.15 MB Свали
  • Fair Trade Policy 1 - 1.86 MB Свали
  • Fair Trade Policy 2 - 1.95 MB Свали