Новини

Fair for Life – Social & Fair Trade Programme

faif for life     „Винекс Славянци” АД е първият винопроизводител в Европа и България, който се сертифицира по програмата Fairfor Life – Social & Fair TradeProgramme  на 17.07.2014  от “ECOCERT IMOswiss AG" . Сертификацията гарантира, че правата на работниците и служителите  се спазват по време на всички етапи на производство и че работниците и служителите имат достойни,  справедливи и безопасни условия на труд. „Винекс Славянци” АД има дългосрочна стратегия за корпоративна социална отговорност и устойчиво развитие. Дружеството отчита своето влияние за насърчаването на етичното потребление чрез приемане на Fair Trade политика и по този начин подпомага функционирането на FFLSFTCP концепцията. За повече информация относно “ECOCERT IMOswiss AG" и Fair for Life – Social & Fair Trade Programme може да  посетите  следните уеб сайтове www.ecocert-imo.ch и www.fairforlife.org .

      Fair for Life – Social & Fair Trade (социална и справедлива търговия) е концепция, начин на правене на бизнес, опазване на околната среда и ценностна система на стотици хиляди хора по целия свят. Този сертификат гарантира на потребителите на продуктите на справедливата търговия, че покупката им допринася за справедливото икономическо и социално развитие, особено за развитието на обществото, обучения, инфраструктура и проекти за опазване на околната среда.
Справедливата търговия е част от търговска мрежа, която се стреми да постигне по-голяма справедливост в международната търговия на основата на диалог, прозрачност и уважение. Чрез тази система се допринася за социалното и икономическото развитие, както на производителите, така и за работниците.  Философията е, че всички по веригата на доставка, от производителите до потребителите,  не са ощетени. За работниците, това означава, че  се третират с достойнство и уважение, с платени  заплати, имат сигурност и безопасност на работното място и се спазват човешките им права. Те от своя страна да осигуряват добър живот за своите семейства, което въздейства положително върху обществото, в което живеят.
      Сертификата се издава от независима компания - трета страна, след проверка от независими одитори  за социалната отговорност, справедливата търговия и мерките за опазването на околната среда на сертифициращата се компания. „Винекс Славянци” АД включва наличието на Fair Trade продукти в рамките на процеса на тяхното одобрение за търговия  във всички бъдещи споразумения с партньори и контрагенти. Участие в провеждането на  Fair Trade политиката имат работниците на „Винекс Славянци” АД, като тази политика, отчита отделяне и споделяне на разходи за подобряване на условията на труд, както и за постигане на справедлива социална ориентирана търговия и дейности в общността. Fair Trade продуктите са достъпни и тяхната цена се определя спрямо политиката на ценообразуване, при отчитане на разходи за социални дейности и проекти. Част от средствата, които са добавък върху цената на продукта се връщат обратно в Premium фонд с отделна банкова сметка. Избран комитет от работниците, заедно с тях  решава как да се използва социалната премия единствено за постигане на социално значими и отговорни проекти сред работниците и общността.
Тази програма  гарантира, че продуктите, които са сертифицирани са строго одитирани според справедливите стандарти на търговия.