Новини

Етичен кодекс на Бизнес инициативата за социално съгласие ( БИСС )

    През  2013 г и 2014 г. „Винекс Славянци” АД  беше успешно одитирана от английската компания  “UL VS Ltd.”  по поръчка на шведският винен монопол  „Systembolaget AB” за внедряването на социалните и екологични стандарти, изложени в Етичния кодекс на Бизнес инициативата за социално съгласие ( БИСС ). BSCI (БИСС) e европейска система за социално наблюдение за етично обезпечаване създадена от намиращата се в Брюксел Чуждестранна Търговска Асоциация (FTA). BSCI системата се основава на трудовите стандарти на ILO (Международна организация на труда) и подкрепя постоянното подобряване на социалното представяне на доставчиците. В съответствие  с конвенциите на МОТ, Всеобщата декларация на ООН за правата на човека, конвенциите на ООН  за правата на децата и отстраняването на всички форми на дискриминация на жените, Глобалния договор на ООН и Насоките на ОИСР за мултинационални компании и други международно признати споразумения, Етичният кодекс на БИСС има за цел да постигне съответствие с определени социални и екологични стандарти.  С подписването на Етичния кодекс на БИСС компаниите, в рамките на обхвата си на влияние, се ангажират да внедрят социалните и екологичните стандарти, изложени в този Кодекс и да предприемат съответни мерки в рамките на фирмената си политика за изпълнението и въвеждането им. Компаниите също така трябва да гарантират спазването на Етичния кодекс и от страна на своите подизпълнители, които участват в производствените процеси, свързани с производството на крайния продукт, реализиран от името на членовете на БИСС. Одите от трета страна са един от механизмите за подобряване на социалните стандарти, но ключът към истински и устойчиво подобряване действа в партньорство с доставчиците. БИСС има за цел да възнагради готовността на доставчиците да си сътрудничат.

    В рамките на обхвата на възможностите за действия и предприемането на подходящи мерки, компаниите трябва да насочат своето развитие към изпълнение на следните критерии:

  1. Съответстие с законовите разпоредби.
  2. Свобода на сдружаване и право на колективно договаряне.
  3. Забрана за дискриминация.
  4. Трудово възнаграждение.
  5. Работно време.
  6. Безопасност и здраве на работното място.
  7. Забрана на детския труд.
  8. Забрана за принудителен, задължителен труд и дисциплинарни мерки.
  9. Въпроси, свързани с околната среда и безопасността.
  10. Системи за управление.

За повече информация  http://www.bsci-intl.org/resources/code-of-conduct.